wtorek, 20 marca 2018

Współpraca ZK Siedlce z Miejską Biblioteką Publiczną

Współpraca ZK Siedlce 

z Miejską Biblioteką Publiczną


15 marca br. Dyrektor Zakładu Karnego w Siedlcach ppłk. Marek Suwiński podpisał porozumienie o współpracy z Dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach, Jadwigą Madziar.


Na mocy, czwartego już porozumienia zakładu karnego z miejską książnicą, osadzeni odbywający karę w oddziale terapeutycznym dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo siedleckiej jednostki będą naprawiali zniszczone książki, pochodzące ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Siedlcach.
Osadzeni z siedleckiej jednostki pod okiem terapeuty chor. Grzegorza Demianiuka naprawili dotychczas ponad 700 zniszczonych książek, które dzięki ich pracy otrzymały „drugie życie”, by ponownie trafić do rąk czytelników, mieszkańców Siedlec i regionu.

Po obniżeniu wieku wcześniej można dorabiać do emerytury bez limitów

Po obniżeniu wieku wcześniej można dorabiać do emerytury bez limitówZUS wypłaci świadczenie w pełnej wysokości już od miesiąca, w którym uprawniony ukończył 60 lub 65 lat. Nie dotyczy to jednak osób, które nie rozwiązały stosunku pracy nawiązanego przed przejściem na emeryturę lub rentę.
Obniżenie wieku emerytalnego to bardzo dobra wiadomość także dla tych, którzy na emeryturę już przeszli. Chodzi o osoby, które pobierają różnego rodzaju wcześniejsze świadczenia, czyli przyznane przed ukończeniem przez nich powszechnego wieku emerytalnego. Na podstawie obowiązujących do 2017 r. przepisów mogli co prawda dorabiać, ale jeśli ich przychód przekraczał 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ZUS świadczenie zawieszał. Gdy zarabiali nieco mniej (70 proc. średniej pensji), organ wypłatę zmniejszał. Bez ograniczeń mogli dorabiać dopiero po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego wspólnego dla mężczyzn i kobiet, który docelowo miał wynosić 67 lat, ale był wprowadzany stopniowo. Po zmianie przepisów limity zarobków przestają ich dotyczyć znacznie wcześniej – pań już po ukończeniu 60., a panów 65. roku życia.
Nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z FUS z 16 listopada 2016 r., która od 1 października 2017 r. obniżyła wiek emerytalny, wpłynęła również na możliwość dorabiania do emerytury i renty bez żadnych ograniczeń. Taka możliwość przysługuje obecnie po ukończeniu wieku emerytalnego wynoszącego 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Na zarobki muszą natomiast uważać ci, którzy otrzymali świadczenie przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego. Jeśli osiągają zbyt wysoki przychód, muszą się liczyć ze zmniejszeniem, a nawet zawieszeniem emerytury. Chodzi o przychód m.in. z tytułu pracy wykonywanej:
ww ramach stosunku pracy;
  • w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych;
  • na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło lub współpracy przy wykonywaniu tych umów;
  • odpłatnie na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania;
  • w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności (w tym działalności gospodarczej) oraz współpracy przy jej wykonywaniu.
Na zawieszenie lub zmniejszenie świadczenia wpływa również przychód z tytułu służby pełnionej m.in. w: Wojsku Polskim, policji, Służbie Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Celnej, Straży Granicznej, Urzędzie Ochrony Państwa, Biurze Ochrony Rządu.