Wszyscy „pełnoprawni” emeryci, którzy mają ustalone prawo do emerytury i wiek który uprawnia do przejścia na emeryturę powszechną, mogą zarabiać bez ograniczeń. Bez względu na to jak duży będzie ich dochód w ciągu roku  ZUS nie zmniejszy ani nie zawiesi wypłacanych świadczeń. Inaczej wygląda jednak sytuacja rencistów i osób, które przeszły na „wcześniejszą” emeryturę. Jeśli nie poinformują Zakładu o dodatkowych dochodach, będą musiały zwrócić wypłacone świadczenia.
Obowiązek informowania ZUS o dorabianiu mają te osoby, które jeszcze nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego bez względu na to czy pracują na etat czy tylko zlecenie lub dzieło – uprzedza Iwona Kowalska, rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – W zależności od tego, jak wysoki jest ich dochód, ZUS okresowo zmniejszy kwotę wypłacanego świadczenia lub zawiesi jego wypłatę.
Dotyczy to osób, które przekroczą limit dodatkowych przychodów. Pierwsza kwota graniczna to 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Gdy dodatkowe zarobki emeryta lub rencisty nie przewyższają tej kwoty, to z emeryturą lub rentą nic się nie dzieje. Jeśli przekroczą limit, świadczenie jest zmniejszane. Jest też drugi próg – 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Po jego przekroczeniu emerytura lub renta za dany miesiąc nie przysługuje.

Lepiej się pospieszyć

Do końca lutego trzeba dostarczyć do ZUS zaświadczenie o przychodach osiągniętych w ubiegłym roku. Takie dokumenty wystawiają zakłady pracy, zaś osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą, piszą oświadczenie samodzielnie. W ich przypadku za przychód uznaje się deklarowaną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Obowiązek ten dotyczy także członków rad nadzorczych, którzy otrzymali wynagrodzenie z tytułu pełnienia tej funkcji oraz przychody uzyskane z pracy za granicą, a także z tytułu pełnienia służby w tzw. służbach mundurowych (np. policja, straż pożarna, wojsko). Także posłów i senatorów, jeśli od ryczałtu z tytułu sprawowania mandatu opłacono składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
– Emeryci, którzy już ukończyli powszechny wiek emerytalny, gdyż mogą dorabiać bez ograniczeń i nie ma to żadnego wpływu na wysokość miesięcznej kwoty, która wpływa z ZUS na ich konto. Co więcej te osoby wcale nie muszą informować ZUS o dodatkowych przychodach.
Limit nie obowiązuje też osób, które pobierają renty dla inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową, oraz renty rodzinne przysługujące po uprawnionych do tych świadczeń (za wyjątkiem rent rodzinnych po inwalidzie wojskowym, którego śmierć nie nastąpiła w związku ze służbą wojskową).