czwartek, 9 marca 2017

Nowelizacja ustawy emerytalnejNowelizacja ustawy emerytalnej


Nowelizacja stanowi wykonanie obowiązku dostosowania przepisów do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 28 lutego 2012 r. (sygn. akt K 5/11, Dz.U. poz. 251). Reguluje ona problematykę wzruszalności decyzji dotyczących emerytur i rent przyznawanych w systemie powszechnym, z tytułu zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy służb mundurowych, a także ubezpieczenia społecznego rolników. TK w wyroku zakwestionował art. 114 ust. 1a tej ustawy, na podstawie którego ZUS mógł zmodyfikować wcześniejszą decyzję dotyczącą ustalenia prawa do świadczenia, jeśli zmieniła się ocena przedłożonych dowodów i to nawet w sytuacji, gdy nie pojawiły się noweinformacje.


 Także w tym roku zostanie wprowadzona możliwość zmiany już prawomocnie wydanych decyzji organów rentowych. Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 28 lutego 2012 r. (sygn. akt K 5/11, Dz.U. poz. 251) nie mają one już prawa do bezterminowego wszczęcia postępowania z urzędu w celu weryfikacji prawa do emerytury lub renty albo ich wysokości. Z tego powodu prezes ZUS przygotował instrukcję, która wprowadzała pięcioletni okres umożliwiający wzruszenie decyzji organu. I to bez względu na powody. Po zmianach wprowadzonych przez nową ustawę z 10 lutego 2017 r. możliwość weryfikacji decyzji będzie zależeć od okoliczności sprawy. Jeśli więc decyzja została wydana na podstawie fałszywych dokumentów lub też świadomego wprowadzenia w błąd organu rentowego przez pobierającego świadczenie, to ZUS będzie mieć 10 lat na zmianę lub wręcz uchylenie decyzji. Okres 5-letni na zmianę treści takiego dokumentu będzie obowiązywać w przypadku, gdy po uprawomocnieniu się decyzji zostaną przedłożone nowe dowody. Okres 3-letni będzie obowiązywać natomiast w przypadku, gdy przyznanie świadczeń lub nieprawidłowe obliczenie ich wysokości nastąpiło na skutek błędu samego ZUS.


Jednocześnie od lipca tego roku zaczną obowiązywać specjalne zasady ochrony świadczeń najbiedniejszych emerytów i rencistów. Komornicy będą mogli zabierać na poczet niespłaconych długów tylko jedną czwartą najniższego świadczenia. Pozostałe 75 proc. nie będzie podlegać egzekucji.