piątek, 3 lutego 2017

Założyliśmy nowe Koło Emerytów i Rencistów SW przy ZK w Siedlcach

Założyliśmy nowe Koło Emerytów i Rencistów SW
 przy ZK w Siedlcach

Zaistniała potrzeba założenia nowego Koła Emerytów i Rencistów SW przy ZK w Siedlcach, ponieważ dotychczas istniejące Koło nie posiada swoich statutowych organów w postaci Zarządu i Komisji Rewizyjnej z powodu braku chętnych osób z Koła do zgłoszenia swoich kandydatur i aktywnego uczestniczenia w wyborach do władz Koła. Zatem pierwsze Koło nie może w takiej  sytuacji  organizacyjnej dalej wypełniać swoich funkcji statutowych i jego reaktywacja byłaby bardzo trudna od strony praktycznej i ekonomicznej. Zgodnie z prawem można było nadal pozyskiwać środki finansowe z funduszu socjalnego emerytów SW  przez przedstawicielstwo, czyli de facto przez pełnomocnika grupy zainteresowanych emerytów ale zdecydowaliśmy, że dla dobra dalszej współpracy z dyrektorem ZK będziemy dalej działali jako standardowa organizacja społeczna na najlepszej podstawie prawnej, jakim niewątpliwie jest powstałe transparentne stowarzyszenie - skupiające i integrujące emerytów i  rencistów SW oraz nasze rodziny.


 Nowo utworzone Koło Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Zakładzie Karnym  w Siedlcach funkcjonuje na zupełnie nowej podstawie prawnej w formie stowarzyszenia zwykłego na podstawie  wpisu nr 26 do ewidencji stowarzyszeń zwykłych przez organ nadzorujący t.j. prezydenta miasta Siedlce w dniu 31 stycznia 2017 r.  po uchwalonej uchwale w sprawie założenia Koła na Zebraniu założycielskim emerytów SW w dniu 16 stycznia 2017 r. zorganizowanym z inicjatywy Jadzi Stefaniuk i Marka Makowskiego. Zgodnie z przepisami ustawy o stowarzyszenich z dnia 7 kwietnia 1989 r. Koło nie posiada zarządu, najwyższą władzą Koła jest Zebranie ogólne członków Stowarzyszenia (Koła), które funkcjonuje na podstawie uchwalonego regulaminu. Natomiast na zewnątrz w relacjach z wszystkimi podmiotami - Koło jest reprezentowanie przez Przedstawiciela Stowarzyszenia, którym według uchwały Zebrania założycielskiego Koła  został  Antoni.


Zaraz po święcie Służby Więziennej  (które jest w dniu 8 lutego) będą prowadzone rozmowy z dyrektorem ZK w kwestii dopłaty z funduszu emerytów do naszych imprez.

Wcześniejsze plany naszych imprez stają się po części niekaktualne, a to dlatego, że hotel Imperium w Firleju już w dniu 15 stycznia b.r. poinformował nas, iż nie ma dla nas wolnych miejsc w hotelu w sierpniu b.r. i ośrodki wypoczynkowe w Okunince nad Jez. Białym są dla nas niezbyt ekonomiczne. 
Wobec powyższego, obecnie planujemy zorganizować w najbliższym czasie trzy imprezy, w tym dwie wyjazdowe nad jezioro Firlej  ( mamy już zrobioną  wstępną rezerwację miejsc nolegowych dla nas ). Oczywiście planujemy tylko imprezy, które będą mogły być dofinansowane dopłatą z funduszu emerytów SW. Czy ostatecznie planowane imprezy zostaną zrealizowane, to zależy tylko nas emerytów, czy wykażemy się aktywnością w ich udziale.

A mianowicie,  organizujemy niżej wymienione imprezy :

1) wypoczynek 23 - 25 czerwca b.r. w Ośrodku Wypoczynkowym " Zakątek Firlejowski" w Firleju, połączony z dwiema zabawami tanecznymi na werandzie tego ośrodka oraz obrzędem ludowym puszczania wianków na wodach Jeziora  Firlej w dniu św. Jana. Odpłatność 80 zł od osoby. Zapisy na imprezę do dnia 10 maja b.r.

2)  wypoczynek w dn. 11-13 sierpnia b.r. w Ośrodku Wypoczynkowo - Szkoleniowym "Wodnik" w Firleju (nocleg w pokojach dwuosobowych w hotelu  z drugiego zespołu obiektów hotelowo - wczasowych tego ośrodka), wypoczynek będzie połączony z dwiema zabawami tanecznymi w resteuracji ośrodka. Odpłatność 80 zł od osoby. Zapisy na imprezę do dnia 10 lipca b.r.

 3) w dniu 6 stycznia 2018 r. (sobota - święto trzech króli) impreza z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku oraz bal karnawałowy w domu weselnym u Anny w Siedlcach. Odpłatność 60 zł od osoby. Zapisy na imprezę do dnia 10 grudnia 2017 r.


Jadzia Stefaniuk 
zaprasza nas  na imprezy
( fot. z Jez. Firlej )


Marek Makowski i Jadzia Stefaniuk
inicjatorzy utworzenia nowego Koła
( fot. z balu karnawałowego - 2017 r.)

Załącznik nr 1 : Regulamin Stowarzyszenia
Siedlce, dnia 16 stycznia 2017 r.

R e g u l a m i n
Stowarzyszenia Zwykłego pod nazwą :
Koło Emerytów i Rencistów Służby Więziennej
przy Zakładzie Karnym w Siedlcach

§ 1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę : Koło Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Zakładzie Karnym w Siedlcach W dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.
§ 2. Zasadniczo, terenem działania Stowarzyszenia jest miasto Siedlce. Organizowane imprezy wypoczynkowe i kulturalne będą również realizowane na terenie całej Polski.
§ 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Siedlce.
§ 4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
§ 5. 1. Stowarzyszenie jest siedlecką organizacją zrzeszającą na zasadach dobrowolności emerytów i rencistów Służby Więziennej oraz ich rodziny.
  2. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jego członków.
  3. Do prowadzenia swych prac Stowarzyszenie może zlecać osobom fizycznym lub instytucjom odpłatne wykonywanie czynności.
  § 6 Cele Stowarzyszenia to:
  1. Reprezentowanie interesów swoich członków wobec organów władzy i administracji państwowej i samorządowej w szczególności wobec władz Ministerstwa Sprawiedliwości, Służby Więziennej a także wobec organizacji politycznych i społecznych.
2. Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem pragmatyki emerytalnej i prawa pracy, udzielanie pomocy prawnej oraz podejmowanie interwencji w indywidualnych wypadkach.
3. Prezentowanie stanowiska środowiska emerytów i rencistów wobec kierownictwa służbowego Zakładu Karnego w Siedlcach
4. Współdziałanie w opracowaniu i opiniowaniu uregulowań prawnych związanych ze świadczeniami emerytalno – rentowymi.
  5. Opiniowanie projektów podziału środków finansowych przeznaczonych dla emerytów i rencistów – w tym funduszu socjalnego.
  § 7. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Obronę ich interesów materialnych, socjalnych, realizowanie potrzeb kulturalnych – zarówno zbiorowych jak i indywidualnych.
2. Zapewnienie przestrzegania praw członków Koła wynikających z przepisów prawa.
3. Reprezentowanie członków Koła wobec władz – w tym współudział w opracowywaniu i opiniowaniu wniosków adresowanych do władz SW
4. Podejmowanie działań na rzecz koleżeńskiej solidarności i udzielanie pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji.

§ 8. 1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych uprawniona do emerytury lub renty inwalidzkiej Służby Więziennej oraz osoba uprawniona do renty rodzinnej po zmarłych funkcjonariuszach emerytach lub rencistach Służby Więziennej.
2. Za zgodą właściwego Zebrania Stowarzyszenia, członkiem Stowarzyszenia może być również osoba pobierająca emeryturę lub rentę inwalidzką na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników jeżeli bezpośrednio przed przejściem na emeryturę lub rentę pracowała w jednostce organizacyjnej Służby Więziennej.
.
§ 9. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zebranie Członków Stowarzyszenia uchwałą podjętą w ciągu siedmiu dni od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków.

§ 10. Członek ma prawo:

  1. Uczestniczenia w ogólnym zebraniu członków Stowarzyszenia .
2. Czynnego i biernego prawa wyborczego w Stowarzyszeniu.
3. Korzystania z porad i pomocy Stowarzyszenia w ochronie swych praw i interesów emerytalnych.
4. Korzystania z pomocy socjalnej, materialnej oraz działalności kulturalnej.
5. Oceniania i poddawania krytyce działalności członka Stowarzyszenia i organów Stowarzyszenia.
6. Uzyskiwania informacji o decyzjach organów Stowarzyszenia .
7. Występowania z wnioskami, postulatami i propozycjami do organów Stowarzyszenia
  § 11. Członek obowiązany jest do:
  1. Przestrzeganie postanowień statutu oraz uchwał organów wykonawczych Koła.
2. Czynne uczestniczenie w pracach Koła i podejmowanych przez Koło akcjach.

  § 12. Członek Stowarzyszenia wybrany na Przedstawiciela Stowarzyszenia jest nadto zobowiązany do:
1. Aktywnego uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia, realizowania celów Stowarzyszenia i uchwał Zebrania Stowarzyszenia
2. Godnego reprezentowania interesów środowiska.
  3. Utrzymywania stałego kontaktu ze Stowarzyszeniem i informowanie członków Stowarzyszenia o jego działaniach w imieniu Stowarzyszenia.
  § 13. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. Wystąpienia ze Stowarzyszenia
2. Wykluczenia ze Stowarzyszenia
3. Zgonu członka.

§ 14. 1. Wykluczenie z Stowarzyszenia może nastąpić w przypadku:
a. skazania członka Stowarzyszenia prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności jeżeli wykonanie tej kary nie zostało warunkowo zawieszone lub za przestępstwo umyślne ścigane z urzędu,
b. utraty obywatelstwa polskiego,
c. rażącego naruszania postanowień statutu Stowarzyszenia.
2. Wykluczenia ze Stowarzyszenia dokonuje Zebranie Stowarzyszenia w drodze uchwały.
  3. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie Członków Stowarzyszenia rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna.
  § 15. Władzami Stowarzyszenia są:
 1. Zebranie Członków
 2. Przedstawiciel
§ 16 Decyzje Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

§ 17.1. Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania chyba, że regulamin stanowi inaczej.
2. W sprawach określonych w § 19 pkt. 6-10 wymagana jest obecność wszystkich członków Stowarzyszenia.

  § 18. Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile regulamin Stowarzyszenia nie stanowi inaczej.

  § 19. Do kompetencji Walnego Zebrania Stowarzyszenia należy między innymi :
 1. ustalanie kierunków działania i rozwoju
 2. wybór i odwołanie Przedstawiciela
 3. przyjmowanie i odwoływanie członków
 4. uchwalanie zmian regulaminu
 5. podejmowanie decyzji o rozwiązaniu stowarzyszenia
 6. podejmowanie decyzji o nabyciu oraz zbyciu nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego
 7. podejmowanie decyzji o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego
 8. podejmowanie decyzji o zawarciu umowy kredytu albo pożyczki
 9. podejmowanie decyzji o przejęciu długu, uznaniu długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy
 10. podejmowanie decyzji o zaciąganiu innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł

§ 20. Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje przedstawiciel lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zebraniem Członków Stowarzyszenia kieruje Przewodniczący Zebrania.

§ 21. Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Przedstawiciela Stowarzyszenia wybieranego przez Zebranie Członków na 3 letnią kadencję. Przedstawiciel może zostać odwołany przez Zebranie Członków Stowarzyszenia .

§ 22. Do zakresu działania Przedstawiciela Stowarzyszenia należy:
 1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz
 2. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia
 3. zwoływanie Zebrania członków Stowarzyszenia
  § 23. Podjęcie przez Przedstawiciela Stowarzyszenia decyzji przekraczającej uprawnienia zwykłego zarządu wymaga zgody wszystkich członków Stowarzyszenia. Są to w szczególności:
 1. nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego
 2. ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego
 3. zawarcie umowy kredytu albo pożyczki
 4. przejęcie długu, uznanie długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy
 5. zaciąganie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł
  § 24. Środki na działalność Stowarzyszenia pochodzą z:
 1. składek członkowskich
 2. dotacji
 3. darowizn
 4. dochodów z majątku Stowarzyszenia
  § 25. Decyzję w sprawie zmiany regulaminu oraz rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Zebranie Członków Stowarzyszenia zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków Stowarzyszenia określa przeznaczenie pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia.
  § 26. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Stowarzyszenia zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.


Siedlce, dnia 16 stycznia 2017 r.