środa, 29 marca 2017

Wizyta przedstawicieli greckiego więziennictwa w ZK Siedlce

Wizyta przedstawicieli greckiego więziennictwa w ZK Siedlce


15 marca br. Zakład Karny w Siedlcach odwiedziło 
kierownictwo Zakładu Karnego z Ioannina w Grecji. 

Wizyta była ostatnim elementem konferencji „Kształtując przyszłość resocjalizacji - rola Służby Więziennej, organizacji pozarządowych i świata nauki”, podsumowującej międzynarodowy projekt "E.U.R.O.P.E - European Union Rapprochement for Offenders and Pupils Educations" , Europa dla Obywateli, budujący współpracę pomiędzy przedstawicielami Służby Więziennej, organizacji pozarządowych, świata nauki, aktywistów i artystów pracujących z więźniami.
W Konferencji zorganizowanej przez Collegium Civitas i Fundację Sławek uczestniczyli Przedstawiciele Służby Więziennej z Polski oraz Grecji, Rzecznika Praw Obywatelskich, sektora NGO oraz świata nauki, wolontariusze polscy, greccy oraz węgierscy, wspierający działania ukierunkowane na skuteczną readaptację skazanych.
Podczas wizyty w siedleckiej jednostce goście zostali zapoznani z formami pracy penitencjarnej oraz programami realizowanymi przez kadrę penitencjarną siedleckiego więzienia.
Dyrektor mjr Marek Suwiński przedstawił specyfikę oraz historię Zakładu Karnego w Siedlcach, który jest najstarszą jednostką okręgu warszawskiego. Goście zobaczyli oddziały mieszkalne, place spacerowe, kaplicę, halę sportową, świetlicę oraz oddział terapeutyczny dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo.
niedziela, 12 marca 2017

Bierzmowanie w siedleckim Zakładzie Karnym

Bierzmowanie w siedleckim Zakładzie Karnym


Trzydziestu czterech osadzonych przyjęło sakrament bierzmowania
 z rąk Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy w kaplicy Zakładu Karnego w Siedlcach, 
w piątek 10 marca. Wraz z Księdzem Biskupem Mszę św. koncelebrowali ks. kan. Grzegorz Suchodolski – dziekan dekanatu siedleckiego, o. Jan Dezyriusz Pol – zastępca naczelnego kapelana więziennictwa oraz ks. Mateusz Czubak – kapelan siedleckiego więzienia.

Zgromadzonych gości powitała ppłk. Magdalena Maciejewska – zastępca dyrektora ZK Siedlce. Śpiewy podczas liturgii animowały osoby z apostolatu więziennego pod kierunkiem Magdaleny i Tomasza Leszczyńskich. 
Świadkami sakramentu bierzmowania byli współosadzeni, a także bliscy z ich rodzin.
 W Eucharystii uczestniczyli też licznie zebrani wychowawcy i funkcjonariusze 
Służby Więziennej.

W homilii bp Kazimierz Gurda zwrócił uwagę, że Duch Święty obdarza bierzmowanych swoimi darami, uzdalnia ich do mężnego wyznawania wiary,
 jednocząc  z Chrystusem i Kościołem.  

Było to pierwsze bierzmowanie w nowej kaplicy siedleckiego więzienia

foto


czwartek, 9 marca 2017

Nowelizacja ustawy emerytalnejNowelizacja ustawy emerytalnej


Nowelizacja stanowi wykonanie obowiązku dostosowania przepisów do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 28 lutego 2012 r. (sygn. akt K 5/11, Dz.U. poz. 251). Reguluje ona problematykę wzruszalności decyzji dotyczących emerytur i rent przyznawanych w systemie powszechnym, z tytułu zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy służb mundurowych, a także ubezpieczenia społecznego rolników. TK w wyroku zakwestionował art. 114 ust. 1a tej ustawy, na podstawie którego ZUS mógł zmodyfikować wcześniejszą decyzję dotyczącą ustalenia prawa do świadczenia, jeśli zmieniła się ocena przedłożonych dowodów i to nawet w sytuacji, gdy nie pojawiły się noweinformacje.


 Także w tym roku zostanie wprowadzona możliwość zmiany już prawomocnie wydanych decyzji organów rentowych. Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 28 lutego 2012 r. (sygn. akt K 5/11, Dz.U. poz. 251) nie mają one już prawa do bezterminowego wszczęcia postępowania z urzędu w celu weryfikacji prawa do emerytury lub renty albo ich wysokości. Z tego powodu prezes ZUS przygotował instrukcję, która wprowadzała pięcioletni okres umożliwiający wzruszenie decyzji organu. I to bez względu na powody. Po zmianach wprowadzonych przez nową ustawę z 10 lutego 2017 r. możliwość weryfikacji decyzji będzie zależeć od okoliczności sprawy. Jeśli więc decyzja została wydana na podstawie fałszywych dokumentów lub też świadomego wprowadzenia w błąd organu rentowego przez pobierającego świadczenie, to ZUS będzie mieć 10 lat na zmianę lub wręcz uchylenie decyzji. Okres 5-letni na zmianę treści takiego dokumentu będzie obowiązywać w przypadku, gdy po uprawomocnieniu się decyzji zostaną przedłożone nowe dowody. Okres 3-letni będzie obowiązywać natomiast w przypadku, gdy przyznanie świadczeń lub nieprawidłowe obliczenie ich wysokości nastąpiło na skutek błędu samego ZUS.


Jednocześnie od lipca tego roku zaczną obowiązywać specjalne zasady ochrony świadczeń najbiedniejszych emerytów i rencistów. Komornicy będą mogli zabierać na poczet niespłaconych długów tylko jedną czwartą najniższego świadczenia. Pozostałe 75 proc. nie będzie podlegać egzekucji.

wtorek, 7 marca 2017