czwartek, 29 grudnia 2016

Życzenia noworoczneSzczęśliwego Nowego Roku 
życzymy Wam drodzy Emeryci
 i Waszym RodzinomŻyczymy Wam 
 Spełnienia wszelkich marzeń 
w Nowym RokuJuż niebawem 7 stycznia
 wspólnie powitamy 
Nowy Rok
na wielkim balu karnawałowym
w Domu Weselnym "u Anny"
poniedziałek, 19 grudnia 2016

Życzenia świąteczne
Życzymy 
wszystkim Emerytom SW 
i  Waszym Rodzinom
zdrowych i radosnych
 Świąt Bożego Narodzenia

Biskup Kazimierz  Gurda i prezydent Siedlec Wojciech Kudelski

 na spotkaniu opłatkowym w ZK

Na świątecznym spotkaniu z władzami Siedlec, 
Służbę Więzięnną reprezentowała 
zastępca dyrektora ZK w Siedlcach -  mjr Magdalena Maciejewska
środa, 16 listopada 2016

Bal karnawałowy emerytów SW w dniu 7 stycznia 2017 r.w Domu Weselnym " u Anny" w Siedlcach


Bal  karnawałowy
na który zapraszamy
 emerytów  i rencistów SW 
 wraz z małżonkami

W dniu 7 stycznia 2017 r. o godz. 18 w Domu Weselnym "|u Anny" przy ul. Garwolińskiej 83 w Siedlcach, rozpocznie się bal karnawałowy połączony ze spotkaniem integracyjnym z okazji Świąt Bożego Narodzenia i rozpoczęciem Nowego Roku. Odpłatność za udział w balu wynosi 60 zł od osoby,  impreza będzie ponadto dofinansowana z funduszu socjalnego emerytów i rencistów SW.
W terminie do dnia 10 grudnia 2016 roku przyjmujemy zgłoszenia telefoniczne na telefon nr 736 969 503; 25 6419089 (Jadzia) i nr 501044465 (Antoni) oraz składki pieniężne, które należy wpłacać do Jadzi Stefaniuk (ul. Browarna 3 m. 3)

    Tuż przed balem, o godz. 17 rozpocznie się Zebranie 
Sprawozadwczo - Wyborcze 
naszego Koła
na które zapraszamy wszystkich członków Koła.        Informacja o Zebraniu Koła i statut Koła są zamieszczone na naszej stronie w dniu 15.11.16 r. (niżej). 

wtorek, 15 listopada 2016

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków naszego Koła

Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze
 Członków naszego Koła 
Emerytów i Rencistów SW 
przy ZK w Siedlcach


W dniu 7 stycznia 2017 roku, o godz. 17 - 18 w domu Weselnym "u Anny" przy ul. Garwolińskiej 83 w Siedlcach odbędzie się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków naszego Koła. Zatem, prosimy Członków Koła o przybycie na Zebranie Koła i wcześniejsze przemyślenie sprawnej realizacji planu Zebrania.
Prosimy też, o zastanowienie, kto z członków chciałby kandydować w wyborach do władz Koła, w szczególności do Zarządu Koła, ponieważ obecny Zarząd z dniem 7 stycznia 2017 r. ustępuje i osoby z tego Zarządu nie zamierzają kandydować w wyborach na kolejną kadencję.

Celem Zebrania będzie :

1) podsumowanie i ocena działalności Koła za okres minionej działalności  i w czasie kadencji obecnego Zarządu oraz dyskusja i  zgłaszanie wniosków w celu ustalenia planu zadań (w formie uchwały)  dla  funkcjonowania Koła na kolejną kadencję nowego Zarządu.
2) wybór nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej.


Niżej publikujemy statut Koła.

STATUT
KOŁA EMERYTÓW I RENCISTÓW
SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
PRZY ZAKŁADZIE KARNYM W SIEDLCACH


Art. 1

Koło nosi nazwę "Koło Emerytów i Rencistów Służby Więziennej przy Zakładzie Karnym w Siedlcach" , dalej w statucie zwane jako Koło.

Art. 2

Koło Emerytów i Rencistów Służby Więziennej  jest siedlecką organizacją zrzeszającą na zasadach dobrowolności emerytów i rencistów Służby Więziennej oraz ich rodziny.

Art. 3

Koło działa przez organy wymienione w statucie

Art. 4

1. Koło działa na terenie Siedlec
2. Siedzibą władz Koła są Siedlce

Art. 5

Koło działa na podstawie statutu respektując obowiązujące w Polsce przepisy prawa.

Art. 6

1. Działalność Koła opiera się na społecznej pracy członków Koła.
2. Do prowadzenia swych prac Koło może zlecać osobom fizycznym lub instytucjom odpłatne wykonywanie czynności.

Art. 7

Koło reprezentuje swoich członków w szczególności poprzez:
1. Obronę ich interesów materialnych, socjalnych, realizowanie potrzeb kulturalnych – zarówno zbiorowych jak i indywidualnych.
2. Zapewnienie przestrzegania praw członków Koła wynikających z przepisów prawa.
3. Reprezentowanie członków Koła wobec władz – w tym współudział w opracowywaniu i opiniowaniu wniosków adresowanych do władz SW
4. Podejmowanie działań na rzecz koleżeńskiej solidarności i udzielanie pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji.

Art. 8

Cele i zadania Koło realizuje poprzez:
1. Reprezentowanie interesów swoich członków wobec organów władzy i administracji państwowej i samorządowej w szczególności wobec władz Ministerstwa Sprawiedliwości, Służby Więziennej a także wobec organizacji politycznych i społecznych.
2. Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem pragmatyki emerytalnej i prawa pracy, udzielanie pomocy prawnej oraz podejmowanie interwencji w indywidualnych wypadkach.
3. Prezentowanie stanowiska środowiska emerytów i rencistów wobec kierownictwa służbowego jednostek organizacyjnych więziennictwa.
4. Współdziałanie w opracowaniu i opiniowaniu uregulowań prawnych związanych ze świadczeniami emerytalno – rentowymi.
5. Opiniowanie projektów podziału środków finansowych przeznaczonych dla emerytów i rencistów – w tym funduszu socjalnego.

Art. 9

1. Członkiem Koła  może zostać osoba uprawniona do emerytury lub renty inwalidzkiej Służby Więziennej oraz osoba uprawniona do renty rodzinnej po zmarłych funkcjonariuszach emerytach lub rencistach Służby Więziennej.
2. Za zgodą właściwego zarządu koła członkiem Koła może być również osoba pobierająca emeryturę lub rentę inwalidzką na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników jeżeli bezpośrednio przed przejściem na emeryturę lub rentę pracowała w jednostce organizacyjnej Służby Więziennej.

Art. 10

Członkostwo Koła ustaje w przypadkach:
1. Wystąpienia ze Koła.
2. Wykluczenia ze Koła.
3. Zgonu członka.

Art. 11

1. Wykluczenie z Koła może nastąpić w przypadku:
a. skazania członka Koła prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności jeżeli wykonanie tej kary nie zostało warunkowo zawieszone lub za przestępstwo umyślne ścigane z urzędu,
b. utraty obywatelstwa polskiego,
c. rażącego naruszania postanowień statutu Koła.
2. Wykluczenia z Koła dokonuje Zarząd Koła w drodze uchwały. Członkowi Koła, którego uchwała dotyczy przysługuje prawo wniesienia odwołania do Zebrania Ogólnego Członków Koła. Odwołanie wnosi się na piśmie w terminie 14 dni od doręczenia uchwały za pośrednictwem Zarządu Koła, który podjął uchwałę.

Art. 12

Członek Koła ma prawo:
1. Uczestniczenia w ogólnym zebraniu członków Koła.
2. Czynnego i biernego prawa wyborczego w  Kole.
3. Korzystania z porad i pomocy Koła w ochronie swych praw i interesów emerytalnych.
4. Korzystania z pomocy socjalnej, materialnej oraz działalności kulturalnej.
5. Oceniania i poddawania krytyce działalności członka Koła i organów Koła.
6. Uzyskiwania informacji o decyzjach organów Koła.
7. Występowania z wnioskami, postulatami i propozycjami do organów Koła

Art. 13

Do obowiązków członka Koła należy:
1. Przestrzeganie postanowień statutu oraz uchwał organów wykonawczych Koła.
2. Czynne uczestniczenie w pracach Koła i podejmowanych przez Koło akcjach.

Członek Koła wybrany do władz Koła jest nadto zobowiązany do:
1. Aktywnego uczestnictwa w posiedzeniach, realizowania celów Koła i uchwał jego władz.
2. Godnego reprezentowania interesów środowiska.
3. Utrzymywania stałego kontaktu z kołem i informowanie członków Koła o działaniach Koła.

Art. 14

Struktura Koła jest dwustopniowa:
1. Zarząd i Komisja Rewizyjna
2. Zebranie Ogólne Czlonków Koła

Art. 15

1. Organy Koła zobowiązane są strzec samorządności i niezależności Koła oraz dobrowolności członkostwa.
2. Koło w swej działalności kieruje się zasadami demokracji, kolegialności i jawności podejmowania decyzji.

Art. 16

1. Uchwały organów Koła zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania
2. O terminie zebrania członkowie organu Koła winni być powiadomieni z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

Art. 17

1. Mandat członka władz Koła wygasa:
a. z upływem kadencji,
b. w przypadku ustania członkostwa w Kole,
c. w przypadku złożenia rezygnacji,
d. w przypadku odwołania z funkcji,
e. w przypadku nieprzerwanego nie pełnienia funkcji przez okres 1 / 3 kadencji
2. Jeżeli wygasło ponad 50% mandatów zarządza się wybory uzupełniające.
3. Wygaśnięcie mandatu członka władz Koła stwierdza Zarząd 
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu władz Koła, Zarząd na najbliższym posiedzeniu stwierdza wygaśnięcie mandatu oraz podejmuje uchwałę o wstąpieniu na jego miejsce kandydata z tej samej listy, który w wyborach uzyskał największą ilość głosów.
5. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Zarządu jego obowiązki do końca kadencji wykonuje członek Zarządu

.
Art. 18

1. Organy Koła pochodzą z wyboru.
2. Wybory odbywają się w głosowaniu jawnym na nieograniczoną liczbę kandydatów.
3. Wyboru przewodniczącego Zarządu dokonuje się w odrębnym głosowaniu bezwzględną większością głosów.
4. Wyborów członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Kół dokonuje się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
5. Do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej mogą być wybierane wyłącznie osoby będące członkami Koła obecne na Zebraniu Ogólnym Członków Koła.
6. Jawność  głosowania w każdym przypadku może być uchylona na wniosek co najmniej 2 / 3 liczby osób uprawnionych do głosowania. 

Art. 19

1. Zebranie Ogólne Członków Koła stanowi podstawową formę udziału członków w pracach Koła.
2. Do kompetencji zebrania ogólnego członków koła należy w szczególności:
a. ustalenie członków Zarządu koła,
b. wybieranie i odwoływanie Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej,
c. wybieranie Przewodniczącego Zarządu Koła,
d. uchwalanie programu działania koła,
e. rozpatrywania sprawozdania z prac Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f. udzielanie absolutorium Zarządowi,
g. rozpatrywanie odwołań członków Koła,
h. uchylanie uchwał Zarządu Koła w przypadku stwierdzenia ich niezgodności ze statutem bądź uchwałami Koła.
i. odwoływanie członków Zarządu,
j. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Koła.
3. Zebranie Ogólne Członków Koła zwołuje Zarząd Koła nie rzadziej niż raz do roku z własnej inicjatywy, bądź na wniosek co najmniej 1 / 3 liczby członków Koła.

Art. 20

1. W okresie między zebraniami ogólnymi członków pracami Koła - kieruje Zarząd Koła.
W szczególności Zarząd Koła:
a. realizuje uchwały władz Koła,
b. realizuje program i wykonuje zadania zlecone przez zebranie ogólne,
c. zarządza funduszami Koła,
d. reprezentuje Koło wobec kierownictwa jednostki organizacyjnej więziennictwa, przy której działa Koło oraz innych władz lokalnych.
2. Kadencja Zarządu Koła trwa 1 rok.

Art. 21

1. Najwyższą władzą Koła  jest Zebranie Ogólne Członków Koła – zwoływane  przez Zarząd Koła nie rzadziej niż raz na 2 lata.
2. Termin Zebrania ustala Zarząd Koła, informując telefonicznie i na stronie internetowej Koła o tym członków Koła z co najmniej 30 – dniowym wyprzedzeniem.
3. Nadzwyczajnw Zebranie Ogólne Koła Zarząd zwołuje:
a. z własnej inicjatywy,
b. na wniosek co najmniej 1 / 3 liczby członków Koła,
c. na wniosek Komisji Rewizyjnej.
4. Nadzwyczajne Zebranie Ogólne Członków Koła, Zarząd zwołuje w terminie do 60 dni od daty złożenia wniosku przez uprawnione organy.
Do wyłącznej kompetencji Zebrania Ogólnego Koła należy:
1. Ustalanie programu działania Koła.
2. Dokonywanie wyboru Zarządu i  Komisji Rewizyjnej.
3. Udzielanie absolutorium ustępującym władzom Koła.
4. Dokonywanie zmian w statucie Koła.
5. Nadawanie godności Honorowego Członka Koła.
5a. Ustalanie liczby członków Zarządu.
6. Ustalanie liczby członków Komisji Rewizyjnej.
7. Podejmowanie decyzji w innych istotnych dla Koła sprawach.

art. 22

Organem wykonawczym Koła jest Zarząd 
1. Zarząd składa się z dwóch osób (łącznie z Przewodniczącym Zarządu). 
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz do roku.
3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy bądź na wniosek członka Zarządu.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego posiedzenie Zarządu zwołuje członek zarządu.
Zarząd kieruje działalnością Koła a w szczególności:
1. Realizuje uchwały Zebrania Ogólnego Członków Koła.
2. Reprezentuje Koło wobec władz.
3. Zwołuje Zebranie Ogólne Członków Koła.
4. Zarządza finansami Koła.
5. Powołuje komisje i zespoły.
7. Prowadzi ewidencję członków Kóła i podejmuje uchwały o przyjęciu nowych.

Art. 23

Organem  kontrolnym Koła jest Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Koła powołanym do kontroli całokształtu działalności Koła. Komisja składa się z jednej osóby wybranej przez Zebranie Ogólne Członków Koła.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.
4. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności kontrolowanie działań Zarządu Koła pod kątem zgodności działań ze statutem a także kontrola gospodarki finansowej Koła.
5. Komisja Rewizyjna w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności organów statutowych Koła ma prawo wydawania im poleceń pokontrolnych z zaleceniem usunięcia stwierdzonych uchybień w zakreślonym terminie.
6. Komisja Rewizyjna przedstawia Zebraniu Ogólnemu członków Koła sprawozdanie ze swej działalności i wnioskuje o udzielenie absolutorium Zarządowi.
1. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem Zarządu Koła.
2. Członek  Komisji Rewizyjnej może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

Art. 24

Majątek Koła powstaje z dopłat z funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów SW oraz ich rodzin oraz dotacji i darowizn. 
1. W sprawach majątkowych do składania oświadczeń woli w imieniu Koła konieczne jest jednoczesne działanie co najmniej dwóch członków Zarządu w tym Przewodniczącego.
2. W sprawach nabywania, zbywania bądź likwidacji środków trwałych wymagana jest uchwała Zarządu.
3. Za bieżące gospodarowanie majątkiem Koła odpowiedzialność ponoszą osoby upoważnione przez Zarząd.

Art. 25

1. Rozwiązanie Koła może nastąpić uchwałą Zebrania Ogólnego Członków Koła podjętą bezwzględną większością glosów.
2. Czynności likwidacyjnych dokonuje komisja powołana przez Zebranie Ogólne Członków Koła.

Art. 26

Zmiany w statucie mogą być wprowadzone uchwałą Zebrania Ogólnego Członków Koła podjętą bezwzględną większością glosów.

Art. 27

Statut wchodzi w życie z dniem 10 maja 2015 roku.


Siedlce dnia 9 maja 2015 roku.

piątek, 11 listopada 2016

Święto - Dzień Niepodległości RP

11 listopada 1918 roku 

Niemcy oddają broń 

Mamy niepodległość
Święto Niepodległości w Siedlcach
składanie kwiatów przed pomnikiem wolności
przez stowarzyszenie mieszkańców - bezpartyjne Siedlce
Odznaczenia i awanse dla SW z okazji Narodowego Święta Niepodległości


Odznaczenia i awanse dla SW
 z okazji Narodowego Święta Niepodległości

10 listopada 2016 r. w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej odbyła się uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości. W uroczystości uczestniczył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryk Jaki.
Narodowe Święto Niepodległości jest okazją do nadania odznaczeń i wręczenia awansów dla funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.  Z tej okazji Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryk Jaki odznaczył 27. funkcjonariuszy medalami „Za zasługi w pracy penitencjarnej” i wręczył 24. akty mianowania na wyższe stopnie służbowe. W uroczystości udział wzięli, m.in. Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński, dyrektorzy biur i kierownicy zespołów CZSW oraz zaproszeni goście. Odznaczonymi i awansowanymi byli funkcjonariusze i pracownicy CZSW oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Służby Więziennej. W swoim wystąpieniu Patryk Jaki podziękował wszystkim więziennikom za dotychczasową służbę i wskazał, że „w roku 2017 powinna nastąpić zmiana wizerunku Służby Więziennej w taki sposób aby społeczeństwo dowiedziało się jak ważną rolę w systemie obronności państwa i ochrony społeczeństwa przed przestępczością odgrywa właśnie Służba Więzienna”. Wiceminister dodał również, że bardzo ważnym elementem  kształtowania tożsamości i podtrzymywania wspaniałych tradycji Straży Więziennej jest stały udział funkcjonariuszy Służby Więziennej w uroczystościach o charakterze państwowym i patriotycznym. Podczas przemówienia gen. Jacek Kitliński przypomniał, m.in. że w roku 2017 i kolejnych latach  powinna nastąpić zdecydowana poprawa warunków pełnienia służby przez funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej w związku z ustawą modernizacyjną. Na koniec gen. Jacek Kitliński  pogratulował wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom, którzy w całej Polsce zostali odznaczeni i awansowani.środa, 2 listopada 2016

Służba Więzienna będzie wystawiać asysty honorowe

Służba Więzienna 

będzie wystawiać asysty honorowe


Funkcjonariusze SW mają uczestniczyć w obchodach świąt: 11 listopada, w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 3 Maja, rocznicę wybuchu powstania warszawskiego, II wojny światowej i agresji sowieckiej oraz Dzień Wojska Polskiego. Dlatego, że uczestnictwo w tych uroczystościach jest istotnym elementem budowania świadomej i patriotycznej formacji mundurowej, jaką jest również Służba Więzienna. Struktury państwa powinny kultywować pamięć w celu pielęgnacji wartości patriotycznych, niezbędnych w każdym nowoczesnym i silnym państwie. Asysty hionorowwe będą wystawiać: Centralny Zarząd Służby Więziennej, Centralny Ośrodek Szkolenia SW i okręgowe inspektoraty SW.
poniedziałek, 24 października 2016

Małżeński jubileusz obchodzi nasz kolega, emeryt SW - Marek Makowski

W 50 rocznicę szczęśliwego pożycia 
w związku małżeńskim
składamy serdeczne gratulacje i życznia
 wszystkiego najlepszego, zdrowia i szczęścia 
na dalsze długie lata wspólnego pożycia w małżeństwie 
 naszemu drogiemu koledze 
Markowi Makowskiemu i jego małżonce Judycie


niedziela, 4 września 2016

Plan imprez Koła na 2017 rok (Projekt)

     Plan imprez Koła Emerytów i Rencistów SW 
na 2017 r. (wstępny projekt)

Aczkolwiek w dniu 7 stycznia 2017 roku na Zebraniu Ogólnym Koła zostanie wybrany nowy Zarzad Koła, tym niemniej obecny  ustępujący przedkłada do rozważenia wstępny projekt w formie niżej wymienionych propozycji do ewentualnego  planu organizacji trzech imprez z budżetu w 2017 roku. Ostatecznie, jakie i gdzie będą zorganizowane imprezy zdecyduje nowy Zarząd po uwzględnieniu opinii członków Koła.

A mianowicie  : 

1) W dniach 23 - 25 czerwca 2017 roku proponujemy odpoczynek po raz pierwszy w Ośrodku Wypoczynkowym PLUS w Okunince nad Jeziorem Białym. Szacunkowy koszt od jednej osoby wyniesie ok. 100 zł przy uwzględnieniu dofinansowania z funduszu socjalnego emerytów SW. 
Ilość miejsc na imprezie ograniczona ze względów ekonomicznych do 20 osób i o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.


Jest to jezioro o powierzchni 106 ha i głębokości 33 m ma piaszczyste dno i plażę oraz wodę w pierwszej klasie czystości W około jeziora biegnie trasa spacerowa o długości 4,2 km.W okolicy znajduje się około 37 km tras rowerowych prowadzących przez Sobiborski Park Krajobrazowy.

Niżej fotografie z tego ośrodka wypoczynkowego.2) W dniach 11 - 13 sierpnia 2017 roku, proponujemy odpoczynek po raz pierwszy w komfortowym  Hotelu Imperium w Firleju, położonym nad jeziorem Firlej. Szacunkowy koszt od jednej osoby wyniesie ok. 90 zł przy uwzględnieniu dofinansowania z funduszu socjalnego emerytów SW. Ilość miejsc na imprezie ograniczona ze względów ekonomicznych do 20 osób i o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.


W imieniu Zarządu Koła zapraszam zainteresowane osoby
do zastanowienia się nad niniejszą ofertą wypoczynku w Firleju
po obejrzeniu poniższych fotografii z Hotelu Imperium
.
 
3)  w dniu 6 stycznia 2018 roku -  bal karnawałowy w domu weselnym u Anny w Siedlcach, koszt 60 zł od osoby.